Domov » Obec » Spoločenké organizácie

Organizácie pôsobiace v našej obci


Telovýchovná jednota Družstevník Koválov 

Futbalový klub  Telovýchovná jednota Družstevník Koválov bola založená v roku 1953. Má vlastnú  trojcípu modrobielu  vlajku, v strede  ktorej je žltý kruh, potom modrý kruh, biely kruh s menom klubu – TJ  DRUŽSTEVNÍK KOVÁLOV. Stred kruhu tvorí červenobiela futbalová lopta a v spodnom cípe je uvedený rok 1953, kde prvé dve číslice sú modré a druhé dve biele.Hore je žltý nápis Futbalový klub. V roku 1984 boli schválené stanovy Telovýchovnej jednoty.

 

Slovenský zväz záhradkárov

Základná  organizácia  Slovenského  zväzu  záhradkárov v Koválove  bola založená v roku 1958 , z  iniciatívy niekoľkých zanietených  vinohradníkov  a  najmä  Františka  Vacha, ktorý sa stal jej predsedom. Pod jeho vedením bola založená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia záhradkárska osada o rozlohe 8 hektárov, ktorá bola oplotená  a mala 105 členov, ktorí na výmere 5 hektárov začali vysádzať vinohrady a zvyšné 3 hektáre využili na pestovanie zeleniny a ovocných stromov. 

Začala sa výsadba ušľachtilej vínnej révy, ktorá nahradila pôvodne pestované sorty, nazývané samorodák a dolnozemják, v menšom množstve i bago. Z bielych odrôd sa vysádzal najmä Muller Thurgau, Rizling vlašský, Tramín,Veltlín zelený,Irsay Olivier, z červených odrôd Frankovka a Svätovavrinecké. 

Už   v roku 1973 sa konala prvá ochutnávka vín z kvalitných odrôd, ktorá sa odvtedy koná  raz za dva roky a to každý párny rok. Koncom dvadsiateho storočia prišlo vzhľadom na spoločensko - ekonomické podmienky,ale aj nezáujem zo strany novej generácie k zníženiu počtu vinohradov na dvadsať.

V roku 1992 vinohradníci postavili pri vinohradoch kaplnku  svätého Urbana – patróna vinohradníkov, ktorá bola vysvätená 1.mája 1994  a to veľadôstojným pánom Štefanom Benedikovičom, vtedajším kňazom v našej obci.

V roku 2007 mal Slovenský zväz záhradkárov 25 členov. Činnosť zväzu riadil jeho výbor na čele s predsedom Pavlom Kubom a bola zameraná  hlavne  na  oblasť vinohradníctva. V záhradkárskej  činnosti to bolo zabezpečovanie kvalitných odrôd sadbových zemiakov a ovocných stromov k výsadbe a to nielen pre členov organizácie, ale aj ostatných občanov obce.    

 

Spolok včelárov svätého Ambróza

Včelárstvo v obci Koválov má dlhú tradíciu, ktorej pokračovaním je obnovený Spolok včelárov svätého Ambróza, založený v roku 2000 za pomoci RNDr.Bohumila Žitňanského, predsedu Spolku včelárov Slovenska. 

Jeho prvým predsedom bol František Vach a sekretárom Pavol Kuba, ktorí sú v týchto funkciách doteraz. Pri vzniku mal spolok 8  členov. Včelári „Na česť a slávu Božiu“ postavili spolu s miestnym poľovným zväzom kaplnku, zasvätenú svätému Ambrózovi, patrónovi včelárov a biskupov a svätému Hubertovi, patrónovi poľovníkov a lesníkov. Kaplnka bola dňa l. októbra 2000 posvätená veľadôstojným pánom dekanom Agustínom Drškom, ktorý bol v tom čase kňazom vo farnosti Koválov, za hojnej účasti obyvateľov obce. 

V  roku 2007 združoval spolok včelárov  z  troch  obcí - pričom z obce Koválov bolo 14 členov, z  obce  Rybky 4 členovia a z obce Čáry 2 členovia , teda celkovo mal spolok 20 členov, ktorí sa starali spolu o 342 včelstiev.

 

Dobrovoľný hasičský zbor 

V septembri roku 2007 bola obnovená  činnosť Dobrovoľného hasičského  zboru /DHZ/ a to najmä zásluhou Tomáša Duchoslava, ktorý zaktivizoval mládež a získal pre činnosť hasičského zboru  22 členov. Veliteľom  DHZ je Tomáš Duchoslav. Výcvik členov viedol Tomáš Duchoslav. 

Vzhľadom na stav techniky, ktorú má DHZ k dispozícii,  zúčastňuje sa aj okresných súťaží.

 

Poľovné združenie Koválov

Poľovníctvo má v obci dlhodobú tradíciu, jeho začiatky boli podchytené v zápise poľovníka Jozefa Pavelku podľa spomienok dlhoročného poľovníka Rudolfa Labaša.

Prvý poľovný spolok v Koválove bol založený v roku 1943. Pánom spolku bol Ján Vach - vtedajší richtár Koválova. Jeho členmi boli Ján Polák, Ignác Vach,Ján Labaš, Ján Maštrla,Martin Lanža a Štefan Kuba. Hájnikom spolku bol Ján Martiš.  Na panskom boli členmi Izidor Baláž, Blažej Morávek,Izidor Sámel a hájnikom bol Karol Pavlík. Do konca vojny väčšina starých členov členstvo v spolku ukončila.

V roku 1947 bolo založené prvé  Poľovné združenie Koválov, ktorého predsedom sa stal Izidor Baláž a prvým poľovným hospodárom bol Karol Pavlík. Členmi boli Rudolf Labaš, Jozef Hajossy, Július Pavelka,Jozef Sámel, Florián Komárek , Ján Orság a Štefan Pavelka,ktorý vo funkcii hospodára vymenil Karola Pavlíka.

Po znárodnení v roku 1948 veľa členov z poľovného združenia vylúčili, nastalo bezvládie z dôvodu sporov s politickými a straníckymi funkcionármi.

V roku 1951 vzniklo nové združenie, ktorého predsedom sa stal  Ján Matuský a hospodárom Fridrich Flamík.

Toto združenie malo 11 členov. V šesťdesiatych  rokoch pribudlo ďalších 11 členov. Novým predsedom bol Štefan Dobiáš a hospodárom  Imrich Matuský. 

V roku 1970 po úspešnom vykonaní skúšky boli do združenia prijatí dvaja noví poľovníci – Jozef Pavelka a Peter Sekáč. Pribudli aj dvaja rehabilitovaní starí členovia - Ján Komárek a Rudolf Labaš. Bol zvolený nový výbor, ktorého predsedom sa stal Valent Krč a hospodárom Bohumil Orság. 

Sedemdesiate roky boli v našom revíre najlepšie pre stavy zajačej a bažantej zveri. Na poľovačky k nám chodil aj  pán Alexander Dubček a generál Samuel Kodaj. Poľovné združenie robilo aj odchyt zajacov na vývoz. Terajšie poľovné združenie má 33 členov- poľovníkov z Koválova, Smrdák a Senice.

 

Klub dôchodcov

Z iniciatívy bývalej poslankyne Obecného zastupiteľstva v Koválove Rozálie Matuskej  bol na jeseň v roku 2007 založený klub dôchodcov, ktorý využíval pre svoju činnosť priestory kultúrneho domu v Koválove. V súčasnej dobe vedie klub pani Vlasta Gegušová. Členky klubu sa pravidelne každý pondelok schádzajú na stretnutiach.

 

Samospravaonline.sk
TOPlist